REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą KONKURS (zwany dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Wojciech Giefert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gentle-man, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6852293881, REGON 181136549, pod adresem: Jasło, ul. Partyzantów, 38-200 Jasło (zwany dalej: Organizatorem).

3. Nagrody w Konkursie ufundował Organizator.

4. Konkurs organizowany jest na profilu @brodrene.eu znajdującego się na stronie serwisu internetowego Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/brodrene.eu/

5. Warunki uczestnictwa reguluje niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem).

6. Konkurs organizowany jest w dniach 13.12.2021 do 17.12.2021.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 2001 poz. 1540 ze zm.).

8. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca aktywny i prawdziwy profil w serwisie Instagram (zwana dalej: Uczestnikiem), która zapoznała się z Regulaminem.

2. Uczestnik we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić sobie dostęp do sieci Internet wraz z urządzeniem końcowym umożliwiającym korzystanie z niej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy zlecenia i umowy o dzieło), a także osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia oraz w stosunku powinowactwa z Organizatorem oraz osobami wyżej wymienionymi.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa składająca się z osób wyznaczonych przez Organizatora.

2. Zadaniem konkursowym Uczestnika będzie polubienie posta, zaobserwowanie profilu marki Brødrene w serwisie Instagram, udostępnienie na story posta konkursowego oraz umieszczenie komentarza pod postem.

3. Zadania konkursowe zamieszczone przez Uczestników nie mogą zawierać treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, propagujące przemoc, naruszających normy prawne i moralne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zadań konkursowych zawierających treści, o których mowa w punkcie poprzednim.

5. Uczestnik ma prawo zamieszczenia więcej niż jednego zadania konkursowego.

6. Zgłoszenie Uczestnika następuje z chwilą opublikowania zadania konkursowego na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

7. Zgłoszone zadania konkursowe będą rozpatrywane w następujących kategoriach: kreatywności oraz nakładu pracy, jaki Uczestnik włoży w przygotowanie zadania konkursowego.

8. Ostatecznego wyboru nagrodzonych prac dokona Komisja Konkursowa do dnia 20.12. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

9. Organizator nie ma obowiązku informowania osób, które nie zdobyły żadnej nagrody o tym fakcie.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są 2 zestawy damskich dodatków (czapka oraz szalik) marki Brødrene. 

2. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na inną ani na równowartość w środkach pieniężnych.

3. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikowi paczką kurierską lub za pomocą paczkomatu na wskazany przez Uczestnika adres. 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wojciech Giefert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gentle-man, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6852293881, REGON 181136549, pod adresem: Jasło, ul. Partyzantów, 38-200 Jasło (zwany dalej: Organizatorem)

2. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Konkursu w szczególności do:

a) podjęcia działań koniecznych do przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

d) w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

e) w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO);

3. Pozyskane od Uczestników dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora podwykonawcom oraz osobom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania analiz i sporządzania statystyk. Dane mogą być także udostępnione organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich.

5. Dane przechowywane są przez okres obowiązywania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny w celu:

a) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia;

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów;

6. W związku z posiadaniem i przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje:

c) prawo dostępu do danych osobowych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

e) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

f) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

h) prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi;

i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. W przypadku pytań oraz we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z Organizatorem pod adresem: Jasło, ul. Partyzantów, 38-200 Jasło lub adresem mailowym: office@brodrene.eu.

8. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie przez Organizatora w poście i przesyłanie przez Organizatora wiadomości prywatnych za pomocą serwisu Instagram.

9. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie zadania konkursowego przez Organizatora oraz jego partnerów - z prawem sublicencji - na stronie internetowej Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora, w materiałach promocyjnych publikowanych w Internecie oraz w formie papierowej na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie zadania konkursowego każdą techniką, przesyłanie zadania konkursowego innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.

§ 6 REKLAMACJE

1. Organizator dołoży wszelkich starań nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.

2. Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem przesyłając ją na adres office@brodrene.eu do 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzców. Zgłoszenie powinno zawierać opis zgłaszanych problemów oraz adres mailowy, na który Organizator ma przesłać Uczestnikowi odpowiedź.

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesłania odpowiedzi na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.

§ 7 POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego zapisy Regulaminu na każdym etapie Konkursu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: 

3. Dokonanie zgłoszenie konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zadań konkursowych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego.